โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ Constructivism บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTIVIST-LOCAL WISDOM INTEGRATION LEARNING MODEL IN ORDER TO
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติยาพร สุทโธ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,12:39  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 THE DEVELOPMENT OF THE LEARNING MANAGEMENT APPROACH BY USING CIRC TECHNIQUE IN ORDER TO DEVELOP READING
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติยาพร สุทโธ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,11:43  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ชื่ออาจารย์ : นางสุณัฏฐา​ ปิ่นช้าง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,11:56  อ่าน 462 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์และการใช้งาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงนภา ปักปิ่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,10:25  อ่าน 786 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บ้านที่น่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 สมาชิกในครอบครัวฉัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไอรินทร์ หิรัญสิริพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,20:53  อ่าน 720 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลกร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,12:05  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลกร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,12:05  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลกร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,12:02  อ่าน 749 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2561,14:49  อ่าน 1067 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องน้ำและอากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที 3 เรื่องวัฏจักของน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปียาพัชร สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:10  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..