โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์และการใช้งาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงนภา ปักปิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,10:25  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บ้านที่น่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 สมาชิกในครอบครัวฉัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไอรินทร์ หิรัญสิริพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,20:53  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลกร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,12:05  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลกร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,12:05  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลกร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,12:02  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2561,14:49  อ่าน 678 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุพล อูปแก้ว (2560). รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.
ชื่ออาจารย์ : นายสุพล อูปแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,17:03  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องน้ำและอากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที 3 เรื่องวัฏจักของน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปียาพัชร สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:10  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..