โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 025951576
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สุพล อูปแก้ว (2560). รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.
ชื่ออาจารย์ : นายสุพล อูปแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,17:03  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องน้ำและอากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที 3 เรื่องวัฏจักของน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปียาพัชร สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:10  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..