โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ Constructivism บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTIVIST-LOCAL WISDOM INTEGRATION LEARNING MODEL IN ORDER TO
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติยาพร สุทโธ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,12:39  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 THE DEVELOPMENT OF THE LEARNING MANAGEMENT APPROACH BY USING CIRC TECHNIQUE IN ORDER TO DEVELOP READING
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิตติยาพร สุทโธ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,11:43  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบูรณาการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายศรชัย โพธิ์กระสังข์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2564,10:10  อ่าน 384 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TGT) เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายศรชัย โพธิ์กระสังข์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2564,10:09  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ชื่ออาจารย์ : นางสุณัฏฐา​ ปิ่นช้าง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,11:56  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์และการใช้งาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงนภา ปักปิ่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,10:25  อ่าน 567 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บ้านที่น่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 สมาชิกในครอบครัวฉัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไอรินทร์ หิรัญสิริพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,20:53  อ่าน 463 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลกร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,12:05  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลกร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,12:05  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลกร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,12:02  อ่าน 521 ครั้ง
รายละเอียด..