โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ธูปแพ
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาทองพูล ธมฺมเมธี
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดพิกุลเงิน กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ ประดับพลอบ
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี แสงศรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ ดำรงชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญนี นาคเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลจันทร์ เปาชม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประทุม ช้างอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์กวี นาคเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตรา คงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางโชติมา ธารีลาภ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกร เปรมแสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมล อารีชัยญะรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษบา เอี่ยมขำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณา สังข์สุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลเงิน กรรมการสถานศึกษาและเลขานุการ