โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวดวงนภา ปักปิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไอรินทร์ หิรัญสิริพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ