โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี
ครู คศ.2

นางสาวไอรินทร์ หิรัญสิริพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดวงนภา ปักปิ่น
ครู คศ.2