โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณา ตรีคงคา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศรชัย โพธิ์กระสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3