โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณา ตรีคงคา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายณัฎฐกิตติ์ ขวางนกขุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาววรารัตน์ ช้างเขียว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

ว่าที่ร้อยตรีสราทิตย์ เทศขำ