โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพัชรี บุนนาค
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ ทองกำเหนิด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางจิรัชญา จตุทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวอุบล เริกโต๊ะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวพรรณิภา พวงสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวอัจฉรา คุ้มเสนียด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายเอกวิทย์ ศรีเชียงสา
ครู
ครูประจำชั้น

นางัทมา ท้าวพา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3