โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนฤมล นวลดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปียาพัชร สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : pookmutt@gmail.com

นายศรชัย โพธิ์กระสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดวงนภา ปักปิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวไอรินทร์ หิรัญสิริพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมาริษา คุ่ยทับ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพัญภัค สาธุชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุรัตนา ยามดี

นายเชิดพงษ์ รัตน์ไทรแก้ว

นายอุกฤษฏ์ ทองอยู่
ครูผู้ช่วย