โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 025951576
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชวัลกร แสงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย