โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pookmutt@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ค.อ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี / ครุศาสตร์เทคโนโลยี
2551 ค.อ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2557 ศษ.ม. มหาวิทยาลัยปทุมธานี / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 ตุลาคม 2553 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ครูผู้ช่วย
16 ตุลาคม 2555 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ครู
1 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3