โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสาระสำคัญการจัดจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเงิน 128,125 บาท (อ่าน 398) 13 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 จนถงประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 /2564 (อ่าน 400) 10 ม.ค. 65
ข้อมูลสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดหาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 412,285.บาท (อ่าน 400) 04 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดหาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และซ่อมแซมครุภัณฑ์ (อ่าน 394) 30 ธ.ค. 64
ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผนเผชิญเหตุ และการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนวัดพิกุลเงิน จำนวนเงิน 19,474.00บาทลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (อ่าน 424) 27 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะราคางางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แผนเผชิญเหตุ และการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 375) 24 ธ.ค. 64
ข้อมูลสารสำคัญในใบสั่งจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 295,725 บาท (อ่าน 308) 03 ธ.ค. 64
ข้อมูลสาระสำคัญในใบสี่งวื้อกระดาษ A4 จำนวน 160 รีม เป็นเงินรใทั้งสิ้น 16,000 บาท โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย (อ่าน 343) 01 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 160 รีม โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย (อ่าน 278) 01 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษA4 80 แกรม จำนวน 500 รีม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 348) 30 พ.ย. 64
ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 500 รีม เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 205) 30 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพอกุลเงิน ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2564 (อ่าน 209) 29 พ.ย. 64
เผแพร่สาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ 001/2565 ลงวันที่ 25 พ.ย.2564 เรื่องวัสดุคุรุภัณฑ์อื่น ๆ (หมึกผงสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวนเงิน 34,668.00บาท (อ่าน 219) 25 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ (หมึกผงสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 246) 23 พ.ย. 64
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ 001/2565 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 206) 15 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 207) 08 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 377) 05 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลเงิน เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด โดยวิธืคัดเลือก ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 454) 23 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพมพ์สำเนา RZ สีดำ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 472) 10 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3- 16 มีนาคม 2564 (อ่าน 468) 26 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนัะราคาการจัดจ้างานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 520) 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนัะราคาการจัดจ้างานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารเรียน ชั้นป.1-2 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 460) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนัะราคาการจัดซื้อโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 438) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมใบสั่งซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ปริ้นเตอร์Epson,หมึกเติม)โรงเรียนวัดพิกุลเ (อ่าน 430) 29 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมใบสั่งซื้อซื้อวัสดุการศึกษา (กระดาษ A4)โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 453) 28 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำรอบโดม โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 497) 26 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษา (อ่าน 389) 26 ม.ค. 64
สัญญาจ้างทำของ เรื่องจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษา (อ่าน 561) 26 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงเรียนวัดพิกุลงเิน (อ่าน 337) 20 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (มาสเตอร์ดูโปร)A (อ่าน 371) 12 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ่อดักไขมัน โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 335) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลเงินประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)ำหรับนักเรียนชั้ (อ่าน 489) 26 ส.ค. 63