โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 025951576
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเวทย์ ต่อโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :