โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
คณะผู้บริหาร

นางสิรินาถ รัฐปัตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชญาดา สุขวงค์ตานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา