โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
คณะผู้บริหาร

นางสุวรรณา สังข์สุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภานรินทร์ ปัญญาจรัสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา