โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นที่เปิดสอน

ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3