โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
     1. พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย อย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมในการศึกษาและเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
     2. จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมวัดและประเมินผล
อย่างมีคุณภาพ เพื่อเอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
     3.ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้
ภาษาสากล เป็นภาษาที่สอง
     4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและ
จัดการศึกษา
     5. เพิ่มโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ