โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วัดพิกุลเงิน  เป็นองค์กรมุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
นำความรู้  มีคุณภโรงเรียนาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษา  ส่งเสริมความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  
และยึดมั่น
การปกครองตามระบบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข