โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยู่บน พื้นที่ 8ไร่ 2งาน พระนนทสาระเวที เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่
เจ้าอาวาสวัดพิกุลเงิน  เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ได้บริจาคที่ดิน ให้ก่อสร้าง โรงเรียน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2472  เปิดการสอน ป.1-ป.4
          - พ.ศ.2514 โรงเรียนบางใหญ่ได้มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนวัดพิกุลเงินเพิ่มขึ้น         
          - พ.ศ.2534 โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) เพื่อช่วย เหลือ
นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนให้มีโอกาสทางการศึกษา
          วันที่ 24 มิถุนายน 2551 โรงเรียนวัดพิกุลเงินได้ขอโอนมาสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี และในปีเดียวกันบุคลากรของโรงเรียนได้ถ่ายโอนมาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
           นับถึงปัจจุบันโรงเรียนมีอายุรวม 82 ปี โรงเรียนพัฒนาขึ้นมาโดยตลอดเวลา ปัจจุบันมีอาคารเรียน 6 อาคารเรียน ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับในการจัดการเรียน